DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Năm học 2021-2022

 

(Kèm theo Quyết định số 46 /QĐ-THCSGS ngày 10 tháng 8 năm 2021

 của Hiệu trưởng Trường THCS Gia Sinh)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đinh Văn Tước

Hiệu trưởng

 

2

Trần Thị Thanh (T)

Giáo viên

Tổ trưởng

3

Mai Thị Thu Hương

Giáo viên

Tổ phó

4

Ngô Thị Kim Cúc

Giáo viên

Tổ viên

5

Đinh Thị Thu Hương

Giáo viên

Tổ viên

6

Nguyễn Thị Hoa

Giáo viên

Tổ viên

7

Bùi Duy Hưng

Giáo viên

Tổ viên

8

Trần Thị Thanh (CN)

Giáo viên

Tổ viên

9

Phạm Văn Duẩn

Giáo viên

Tổ viên

10

Đỗ Thị Nụ

Giáo viên

Tổ viên

11

Đỗ THị Hường

Giáo viên

Tổ viên

12

Nguyễn Thị Huê

Giáo viên

Tổ viên

13

Phạm Thị Hoài Vân

Giáo viên

Tổ viên

Danh sách gồm 13 người./.