Tổ Khoa học xã hội trường THCS GIa Sinh Sinh hoạt chuyên môn trực tuyến tại chỗ để rèn luyện ứng phó Covid 19